BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | pov
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

turk sex

2011-Dec-12 - turk sex

Regl hadisesi ergenlik d?neminden itibaren bayanlar?n g?rmekte olduklar? biyolojik bir olayd?r. Bu olay normal bir hadise olup reglde aksakl?klar?n meydana gelmesi anormal olmaktad?r. Ergenlik d?neminden birka? sene ge?inceye kadar bayanlar?n regl durumlar?nda d?zensizlikler meydana gelebilir. Bu d?zensizlikler g?nlerin de?i?mesi, bazen kanaman?n olup ?ok uzun s?re olmamas?, bir ayda birden fazla regl g?rme gibi farkl? t?rlerde meydana gelmektedir. Mesela kimi bayanlar bir ayda birka? g?n regl g?r?p reglin kesildi?ini san?rlar. Fakat normal d??? olarak reglin kesilmesinden birka? g?n sonra yine ayn? durumla kar??la?an bayanlar vard?r. Yine; bunun yan?nda ?ok uzun s?re regl olmayan bayanlar da vard?r. Bu gibi durumlarda hemen bir jinekolog uzman?na gitmekte fayda vard?r. ??nk? regl hadisesinde meydana gelebilecek olan problemler pek ?ok defa farkl? biyolojik problemlere de sebep olabilmektedir. Bu noktadan hareketle hemen bir jinekologa gitmekte fayda bulunacakt?r. Bayanlar regl an?n? rahat bir ?ekilde atlatabilmek i?in ?e?itli bitkisel ila?lardan kullanabilirler. Bu durum da a?r?lara kar?? diren?li olunmas?nda fayda getirmektedir. Ayr?ca d?zensizlikleri giderebilmek i?in ?e?itli g?revler de g?ren bitkisel yollar vard?r. Tabi ilk ?nce turk sex d?zensizlik sebebini hekimden dinlemeli ve bunun neticesinde etkili bir ?ekilde karar vermelidir. Modern t?bb?n geli?mesi ile bu durum da ?ok zor olmayarak a??labilen durumlar aras?nda yer edinmektedir. Bundan ?t?r? problem etmeyip bu durumu sizler de atlatabilirsiniz.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-12 - sikis izle

Kad?nlar?n cinsel sa?l?klar?nda regl ?ok ?nemli bir yer tutar. Ergenlik d?neminden itibaren kad?nlar ay?n ?e?itli k?s?mlar?nda regl olmaktad?rlar. Bu regl hadisesi kad?n menopoz devrine girene kadar devam eder. Regl hadisesi tamamen normal bir hadisedir. Aslolan anormallik regl olmamaktad?r. Dolay?s? ile regl hadisesinin v?cut ?zerindeki konumunu kavramak gerekir. Bayan?n ?reme devaml?l??? i?in her ay?n belli g?nlerinde meydana gelen ayba?? kanamalar? mutlak surette biyolojik olarak normaldir. Kad?nlar?n yeni ?reme yumurtas? her ay ?retilmekte ve eski, ?l? ?reme h?creleri de kan yolu ile d??ar? at?lmaktad?r. Regl ya?? her bayanda farkl?l?k g?stermektedir. Fakat teknolojinin geli?mesi, bilin?altlar?na cinselli?i aktaran pek ?ok televizyon gibi y?ntemler sebebi ile maalesef regl ya?? her ge?en y?l daha da d??mektedir. Eskiden 15 olan regl ya?? ?u an 12lere kadar d??m?? durumdad?r. Bu durum ??phesiz ki anormal olan durumlar aras?nda yer almaya do?ru ilerlemektedir. Regl konusunda bayanlar?n do?ru hareket etmeleri i?in do?ru bilgiler edinmeleri gerekmektedir. Mesela regl an?nda ne t?r pedlerin kullan?ld???, nas?l temizlik yapmak gerekti?i, nas?l ?nlem almak gerekti?i gibi pek ?ok konuya dikkat etmek gerekmektedir. Bu gibi konularda bayanlar annelerinden, yak?nlar?ndan bilgi almak durumundad?rlar. Aksi takdirde yanl?? temizlik y?ntemleri kullan?l?p ?reme organ? b?lgesinde bir tak?m mikroplar meydana gelebilir. Bu duruma kar?? hijyene dair tavsiyeleri gerekirse bir jinekologdan almak gerekir.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-12 - erotik filimler

Regl hadisesi cinsel sa?l?k literat?r?nde ?nemli bir yer edinmi? olan bir hadisedir. Regl T?rk?e dilimizde ayba??, adet gibi anlamlara gelmektedir. Regl hadisesi baz? bayanlarda ?ok b?y?k a?r? ve sanc?lara sebep olabilen bir hadise iken bu hadise pek ?ok bayanda da a?r?s?z ve sanc?s?z bir ?ekilde devam etmektedir. Bizler olay?n sorun ya?amayan t?r?nden de?il de bu a?r?lar? sorunlu bir ?ekilde ya?amakta olan k?s?mdan bahsedece?iz. Adet a?r?lar?ndan pek ?ok bayan a?r? ?ekmekte ve bir tak?m psikolojik bunal?mlar da ya?amaktad?rlar. Adet an? bu y?n? ile e?itimden i? hayat?na kadar pek ?ok alanda kad?nlar i?in s?k?nt? olmaktad?r. Bu ba?lamda etkili bir ?ekilde bu problemin tedavi edilmesi esas olmaktad?r. E?er sizler de bu problemi ya??yor iseniz hi?bir surette vakit kayb? ya?amamal? ve direk bir jinekologa giderek muayene olmak durumundas?n?z. Jinekolog ki?i problemin ana kayna??n? bulmaya ?al??makta ve bunun neticesinde bu sa?l?k probleminizi gidermeniz hususunda sizlere etkili tedavi y?ntemlerini tavsiye etmektedir. T?m bunlar?n yan?nda bitkisel y?ntemleri de tercih edebilirsiniz. Bu ?ekilde regl probleminizi kendinize dert edinmemeli ve bu problemin rahat bir ?ekilde giderilebilece?ini bilmelisiniz. Geli?en t?bbi teknolojiler ile ne derece etkili y?ntemlerin kullan?lmakta oldu?unu sizler de biliyorsunuzdur. Regl a?r?lar?n?n zaten reglin bitmesinin sonlar?na do?ru azalmakta oldu?u malumdur. Bu bak?mdan ilk g?nlerdeki a?r?lar?n?zda dinlenme yolunu da tercih edebilirsiniz.pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-12 - seks erotik

Cinsel birle?me kad?nlar ve erkekler ?zerinde pek ?ok olumlu etkilere yol a?an bir hadisedir. Bu olumlu etkiler gerek psikolojik gerekse de biyolojik olarak g?r?lebilmektedir. Kad?n ve erkek ?zerinde meydana gelmekte olan bu etkilerden ?t?r? olarak cinsel yak?nl?k bir zevk olman?n yan?nda t?bbi a??dan da faydalar? bar?nd?rm?? olmaktad?r. Bu noktada sizlerin bu konu hakk?na daha ?ok bilgi sahibi olman?z amac? ile sizlere bir tak?m tavsiyelerde bulunaca??z. Bu bilgilendirmemiz neticesinde cinsel yak?nl?k sizler i?in daha da ?ok pozitif bir hal alacakt?r. Cinsel birle?menin bayanlar i?in vajina b?lgesinde ger?ekle?ti?ini biliyorsunuz. Vajina b?lgesi birbirinden farkl? pek ?ok kaslar ve kemiklerle yarat?lm?? olan bir b?lgedir. Bu b?lgede cinsel birle?me an?nda belli bir d?zen d?hilinde ?al??mak mevcuttur. Bu ba?lamda le?en kemi?i i?inde ?e?itli kaslar bulunmaktad?r. Kaslar?n d?zenli bir ?ekilde hareket etmelerinin neticesinde ?zellikle de kad?nlar?n menopoz devirlerinde mesane, ba??rsak, rahim gibi sarkmalar ?ok b?y?k miktarlarda azalm?? olmaktad?r. Bu ba?lamda kaliteli bir ?ekilde e?er sizler de cinsel ili?kinizi d?zene sokar iseniz bu gibi sarkmalardan korunmu? olacaks?n?z. Cinsel birle?meniz b?ylece sizler i?in zevk vermenin yan?nda b?y?k t?bbi yararlar? da getirmi? olacakt?r. Tabi bu durumdan k?t? bir ?ekilde etkilenmemeniz i?in sadece sizinle ili?kiye girmekte olan e?inizi tercih etmelisiniz. Aksi takdirde ba?ka ki?ilerle ili?kiye girme neticesinde b?y?k t?bbi problemler meydana gelecektir. pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-12 - turbanli sex

Cinsel ili?kide bulunmak v?cut i?in pek ?ok yararlar?n bulunmu? oldu?u bir davran??t?r. Tabi bu yarar? g?rmek i?in do?ru bir ki?i yani e?inizle do?ru yollardan ili?kiye girmeniz gerekmektedir. Oral ve anal gibi t?bbi yollarla zararl? yollar yerine Vajinal yoldan yakla?mal? ve yine t?bbi olarak ?ok zararl? oldu?u ?ekilde regl d?neminde e?iniz ile birlikte olmamal?s?n?z. Aksi takdirde g?rece?iniz sa?l?k problemleri sizler i?in ?ok zararl? bir hal alacakt?r. Bilim adamlar? cinsel ili?kinin bayanlar i?in pek ?ok yararlar? ta??m?? oldu?unu tespit etmi?lerdir. Bu yararlar kalp ve damar sa?l???ndan tutun da farkl? alanlara kadar devam etmektedir. Bizler bu noktada cinsel birle?menin bayanlar?n adet d?ng?s?n? d?zene soktu?undan s?z edece?iz. Bir tak?m bayanlar?n regl olay?nda d?zensizlikler ya?ad?klar? bilinmektedir. Buna mukabil olarak regl hadisesini d?zene sokmakta rol oynayan bir ?ey de cinsel yak?nl?kt?r. Bilim adamlar?n?n yapm?? olduklar? ?e?itli ara?t?rmalara g?re haftada en az 1 defa cinsel ili?kiye giren bayanlar?n ayda bir defa cinsel ili?kiye giren bayanlara g?re ?ok daha az d?zensizlik sorunu ya?ad?klar? ortaya ??km??t?r. Bu noktadan hareketle cinsellikte ili?ki ile regl d?ng?s? aras?nda da bir yak?nl?k bulunmaktad?r. Regl konusunda d?zensizlik probleminiz var ise evlenince bu problemin gidebilece?inden emin olabilirsiniz. Zaten bu konuda bir jinekologa gitmi? oldu?unuz takdirde sizlere etkili bir ??z?m ve tedavi yolu verilecektir. Hepinize ba?ar?l? bir cinsel hayat dileriz. pornoporno izlesexpornolar
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

turk sex
Porn | Turksex